Zakres robót

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

 1. budowę drogi ekspresowej S61 oraz drogi krajowej nr 63,
 2. węzeł drogowy: Łomża Południe,
 3. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 4. budowę dróg innych niż ekspresowa ( w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę łączników, budowę dróg obsługujących tereny przyległe, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
 5. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 6. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linia kolejową – zaprojektowanie i budowę skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
 7. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 8. pasy technologiczne,
 9. obiekty inżynierskie w ciągi drogi ekspresowej/krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową/krajową,
 10. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 11. urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, zbiorniki retencyjne,
 12. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 13. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 14. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 15. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 16. urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 17. oświetlenie drogowe,
 18. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 19. zabezpieczenie terenu masowych pochówków poprzez ułożenie płyty betonowej.