sobota 26/09/2020

31.08.2020-06.09.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Prace projektowe:

  1. Geologia – oczekiwanie na akceptację suplementu do DBPG, dokumentacja została złożona 10.07.2020 r. w związku z czym upłynął 28-dniowy termin na wnoszenie uwag.
  2. SSTWiORB –oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera , w szczególności dokumentów przedłożonych pismem 10029/TK/1151/07/2020 z dnia 10.07.2020 ,
  3. Projekt SOR – przekazano odpowiedzi na uwagi Zarządcy drogi, z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu PSOR, na dzień 10.09 br. ustalono spotkanie z Zarządcą drogi w celu ostatecznego wyjaśnienia uwag i uzyskania akceptacji Projektu SOR.
  4. OWP – oczekiwanie na wydanie zamiennych decyzji wodnoprawnych na podstawie wniosków złożonych w dn. 03.07.2020 r. do PGW Wody Polskie. W dniu 07.08.2020 wykonawca otrzymał Zawiadomienie z PGW Wody Polskie, iż przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 30.09.2020, złożył w przedmiotowym zakresie powiadomienie o roszczeniu R63.
  5. TOR – w dniu 04.08.2020 Wykonawca przekazał do zatwierdzenia, zaopiniowane pozytywnie przez IK i Komendę Wojewódzka Policji w Białymstoku, opracowanie wraz z odniesieniem do uwag do Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas funkcjonowania ciągu tymczasowego na odcinku od km 154+150 do 154+400 drogi krajowej nr 63 w związku z budową Obiektu W/PZ-9. Wykonawca oczekuje na stanowisko Wydziału BRD GDDKiA.
  6. TOR – w dniu 07.08.2020 Wykonawca przedłożył do zaopiniowania projekt TOR na czas przebudowy sieci drogowej w miejscowości Sierzputy Młode w ciągu DP1947B – pozytywna opinia Wydziału Ruchu Drogowego w Łomży z dnia 21.08.2020; złożony do zatwierdzenia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Łomży.