środa 14/10/2020

05.10.2020-11.10.2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • S61 –  DJ11, DJ7, DJ3, DJ3a –  Zdjęcie w-wy humusu średniej gr 30 cm. wraz z przechowaniem do późniejszych robót (Zdjęcie w-wy humusu na warkocz) – 4800 m3
 • S61  – S61 km 6+900 – 7+100, DJ3a  – Zdjęcie w-wy humusu średniej gr 30 cm. wraz z przechowaniem do późniejszych robót (Zdjęcie w-wy humusu z odwozem do 2 km z hałdowaniem i pryzmowaniem) –  1700 m3
 • S61 – DJ12 1+200 –  Wykonanie wymiany gruntu –  3900 m3
 • S61  – S61 0+900, S61 4+300, S61 5+200, S61 7+000 DJ3a, DJ6, DJ7 1+700-3+915 DJ10, DJ11, DJ13, pas technologiczny 1+100  – Wykonanie wykopu z transportem materiału do wbudowania w nasyp  – Trasa Główna; Drogi Dojazdowe, Drogi Poprzeczne Wykonanie wykopu z profilowaniem skarp i rowów, Transport materiału z wykopu na odległość do 2,0 km   – 20050 m3
 • S61 – S61 1+800, S61 2+000, S61 2+800, S61 4+300, S61 5+200, S61 6+300, S61 7+000,  pas technologiczny 1+100, DJ3a, DJ6, DJ7 1+700 – 3+915, DJ10, DJ11, DJ13 – Wykonanie nasypu z wykopu w całej szerokości pasa drogi głównej, dróg dojazdowych i dróg poprzecznych  – Bez  ulepszenia gruntu   – 11850 m3
 • S61 – S61 1+910-2+010, S61 1+800+1+865,  DJ4 0+440-0+340 wjazd na 3+200, DG105691 0+660-0+420, DG105691 0+110- 0+350 – Ulepszenie nasypu  –   19340 m2
 • S61 – S61 4+300-4+800, S61 6+150-6+480 – Wykonanie górnych warstw nasypu (GWN) z gruntu z wykopu wraz z profilowanie i zagęszczeniem 12450 m2
 • S61 DJ11 0+955-1+265, DJ13 0+000-0+280 Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2 gr.15cm
  Mieszanie na miejscu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, spoiwo po stronie GW, – 4400 m2
 • S61  – L4, L1 – Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej C1,5/2 gr.30cm, Mieszanie na miejscu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, spoiwo po stronie GW,   – 11040 m2
 • S61 – S61 3+000-3+500; L4 0+000-0+260 –  Wykonanie warstwy mrozoochronnej o funkcji warstwy odsączającej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 35%; gr. 20 cm  (profilowanie i zagęszczenie) – materiał pod lemiesz –   17600 m2
 • S61  – DJ10 0+000-1+365 (rozłożone jeszcze nie przygotowane do odbioru),  DJ11 0+955 – 1+280 (rozłożone jeszcze nie przygotowane do odbioru),
  DJ12 0+000-0+360 (rozłożone jeszcze nie przygotowane do odbioru),  DJ13 0+000 – 0 +280; DJ4 0+200-0+600, L1, L4 0+000- 0+260, L34 0+630 – 0+805,  S61 1+100, – Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana C50/30; 0/31.5 mm; gr 22 cm (KR1; KR2; KR3; KR4; KR6) – materiał pod lemiesz  –  26180 m2
 • S61 – L4 Wykonanie warstwy mrozoochronnej o funkcji warstwy odsączającej z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 35%; gr. 28 cm  (profilowanie i zageszczenie) – materiał pod lemiesz –  2300m2
 • DK63 – DJ27 0+000-0+150 – odhumusowanie z wywozem  –  300 m3
 • DK63 – DK63 8+450-8+650 – warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 –  1800 m2
 • DK63  – 6+850-6+900 – warstwa mrozoochronna C1,5/2,0 –   700 m2
 • DK63 – DK63 8+450-8+650 – podbudowa z kruszywa łamanego C50/30  – 1800 m2
 • DK63 – DK63 5+000-5+800 – podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 – 2000 m2
 • DK63 – DK63 6+850-6+900 – podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 –  700 m2
 • DK63 – DK63 3+900-4+300 – nasyp bez ulepszenia – 800 m3
 • DK63  – DK63 6+880-6+910 – nasyp bez ulepszenia –  1250 m3
 • DK63 – DK63 7+050-7+250 – nasyp bez ulepszenia –  2000 m3
 • DK63 – DJ 26 0+000-0+700 – wykop – 2000 m3
 • DK63 – ZB8 wykop –  500 m3
 • DK63 – DJ24 0+400-0+800 – wykop – 2000 m3
 • 1+220 1+640 – podbudowa z masy bitumicznej AC22P – 3 502,8 m2
 • 1+840 2+610 – podbudowa z masy bitumicznej AC22P –  6 421,8 m2
 • 2+610 3+090 – podbudowa z masy bitumicznej AC22P –  4 003,2 m2
 • 3+150 3+650 – podbudowa z masy bitumicznej AC22P – 4 170,0 m2
 • 6+350 6+900 – podbudowa z masy bitumicznej AC22P –  4 587,0 m2
 • 7+300 8+060 – podbudowa z masy bitumicznej AC22P –  6 338,4 m2
 • 1+830 3+090 – warstwa z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC16W – 10281,6 m2
 • Łącznica 1 WLP1/P1 – przepusty drogowe fi800  –  15 mb
 • DK63 – DK63 1+203-1+406; 2+614-2+839;  3+129-3+280; 6+612-6+726; 6+846-6+906; 7+538-7+672;  8+273-8+650 – Ściek trójkątny monolityczny – 2397 mb

Roboty mostowe:

 • WD-1/S61 0+373,74 – izolacja przyczółków P1 i P3
 • WS-2/S61 1+176,78 – wbicie pali prefabrykowanych– podpora P2
 • WS-2/S61 1+176,78 – próbne obciąże+F46:F70nia dynamiczne pali
 • WD-3/S61 1+519,83 – układanie płyt betonowych pod rusztowanie ustroju nośnego
 • PZDdz-5/S61 2+039,00 – wbicie pali prefabrykowanych– podpora P2
 • PZDdz-5/S61 2+039,00 – próbne obciążenia dynamiczne pali
 • WD-9/S61 6+903,52 – izolacja przyczółków P1 i P3
 • WD-9/S61 6+903,52 — układanie płyt betonowych pod rusztowanie ustroju nośnego
 • WD-9/S61 6+903,52 – montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego
 • WK(WD)-3/DK63 1+127,60 – zbrojenie i deskowanie ściany bocznej (prawej) podpory P4
 • WK(WD)-3/DK63 1+127,60 – betonowanie ściany bocznej (prawej) podpory P4 – etap II
 • WK(WD)-3/DK63 1+127,60 – wykopy pod fundament podpory P2
 • WK(WD)-3/DK63 1+127,60 – wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament podpory P2
 • WK(WD)-3/DK63 1+127,60 – zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P2
 • WK(WD)-3/DK63 1+127,60 – betonowanie fundamentu podpory P2
 • WD-5/DK63 3+104,01 – montaż belek prefabrykowanych typu T
 • WD-5/DK63 3+104,01 – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
 • PZDs-6/DK63 4+114,27 – zbrojenie i deskowanie korpusów podpory P1 i P2
 • PZDs-6/DK63 4+114,27 – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
 • PZDs-6/DK63 4+114,27 – izolacja i zasypka ław fundamentowych podpór P1 i P2
 • PZDs-6/DK63 4+114,27 – zbrojenie i deskowanie skrzydełek P1 i P2
 • WD-7/DK63 5+974,29 – izolacja, odwodnienie i zasypka przyczółka P2
 • WD-7/DK63 5+974,29 – montaż belek prefabrykowanych typu T
 • WD-7/DK63 5+974,29 – deskowanie ustroju nośnego
 • WD-8/DK63 6+928,13 – izolacja odwodnienie i zasypka przyczółka P1 i P2
 • WD-8/DK63 6+928,13 – montaż belek prefabrykowanych typu T
 • WD-8/DK63 6+928,13 – deskowanie ustroju nośnego

Roboty branżowe:

 • Kanał DN 200 – 2+450, 2+990, 3+610, 3+780 drogi S61
 • Kanał DN 300  – kanał przelewowy ze zbiornika ZB3.1/DK63
 • Kanał DN 800  – kanał do zbiornika pod L34 i L2
 • Studnie DN 1000 – studnie na kanale przewowym ze zbiornika ZB3.1/DK63
 • Sieć wodociągowa  – przepięcie kolizji W1/S61 i W1/Dk63
 • Kanał technologiczny  – przejścia pod drogami kanałem technologicznym KTp2