Nazwa Projektu:

Budowa drogi ekspresowej S61, odc. węzeł Łomża Południe – Łomża Zachód

 

Numer Projektu:
OIS.03.01.00-00-0054/19

 

Informacja o projekcie:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 listopada 2019 r. nr POIS.03.01.00-00-0054/19-00 Projektu: Budowa drogi ekspresowej S61, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Celem projektu jest realizacja drogi ekspresowej, której konieczność wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju oraz dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Wkład funduszy Europejskich to 1 636 870 479,79 zł.

Projekt ma na celu budowę drogi ekspresowej budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku: od km 0+000,00 (po granicy między obrębami Andrzejki i Kisiołki gmina Łomża – działka nr 101 obręb Andrzejki gmina Łomża i działki 28/1, 28/2, 29/2, 46 i 42/2 obręb Kisiołki gmina Łomża) do km 7+185,50 (granica między działkami21/2 i 21/3 obręb Sierzputy Młode gmina Łomża) oraz drogi krajowej nr 63 na odcinku: od km 0+000 do km 8+907.

Pierwszy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn– Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i zambrowskim, na terenie gmin Łomża i Zambrów.

Inwestycja zakłada wykonanie fragmentu trasy Via Baltica – części obwodnicy Łomży miedzy węzłami Łomża Południe, a Łomża Zachód. Obejmuje ona 7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S-61 oraz węzeł Łomża Południe i wychodzący z niego 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63 w kierunku Zambrowa. Termin na zrealizowanie kontraktu wynosi 31 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

 

Projektowana droga ekspresowa S61  i droga krajowa DK63 charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi:

 1. S61 od węzła Łomża Południe (z węzłem) do węzła Łomża Zachód (bez węzła):
  – długość – 7,186 km,
  – przekrój drogi ekspresowej – 2×2,
  – ilość i szerokość pasów ruchu – 2x2x 3,5 m,
  – pas awaryjny – 2,5 m,
  – pas dzielący wraz z opaskami – 5 m,
  – kat. ruchu – KR6/KR7,
  – obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.
 2. DK 63 – nowy odcinek od węzła Łomża Południe do podłączenia do istniejącej DK 63 w rejonie miejscowości Podgórze:
  – klasa GP,
  – długość – 8,9 km,
  – przekrój drogi Głównej ruchu Przyspieszonego (GP) – 1×2,
  – nawierzchnia bitumiczna,
  – kat. ruchu – KR6,
  – obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś,
  – wiadukt kolejowy nad linią kolejową nr 49 relacji Śniadowo – Łomża.

 

Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in.:

 1. budowę drogi ekspresowej S61 oraz drogi krajowej nr 63,
 2. węzeł drogowy: Łomża Południe,
 3. przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 4. budowę dróg innych niż ekspresowa ( w tym zmianę przebiegu istniejących dróg, budowę łączników, budowę dróg obsługujących tereny przyległe, budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
 5. budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 6. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linia kolejową – zaprojektowanie i budowę skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
 7. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 8. pasy technologiczne,
 9. obiekty inżynierskie w ciągi drogi ekspresowej/krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową/krajową,
 10. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowę skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
 11. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 12. urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, zbiorniki retencyjne,
 13. infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowaną w ciągu drogi ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 14. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 15. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 16. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 17. urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 18. oświetlenie drogowe,
 19. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 20. zabezpieczenie terenu masowych pochówków poprzez ułożenie płyty betonowej,
 21. po ukończeniu Robót wykonać pełną rekultywacje terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 22. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

 

Nazwa kontraktu:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Południe (z węzłem) – Łomża Zachód (bez węzła), na długości około 7,186 [S61] + DK63 [GP] 8,907 km”.

Numer Kontraktu: 2410.6.2017

 

Ogólny opis Kontraktu:

Budowa drogi ekspresowej S61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim, jest przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) i zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i zambrowskim, na terenie gmin Łomża i Zambrów.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich przez budowę drogi ekspresowej, obwodnic miejscowości, odcinków drogi krajowej jest korzystne dla tych obszarów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzeniu ruchu poprzez nowo wybudowana drogę ekspresową, drogę krajową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

Dla kierowców przejazd drogą ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i również zwiększy ich bezpieczeństwo.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Mapa Stanu Budowy Dróg – województwo podlaskie z uwzględnieniem przedmiotowego odcinka.

 

 

                                                       Plan orientacyjny

 

Termin realizacji:

W dniu 21.12.2017 r. podpisana została umowa Nr 2410.6.2017 pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą Robót Budowlanych Mota-Engil Central Europe S.A.
Czas realizacji robót budowlanych wynosi 31 miesięcy od Daty podpisania Umowy (tj. 31.10.2017 r.) z zastrzeżeniem, że do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca.

 

Wartość Kontraktu:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 218 105 688,56 zł.

 

Kluczowe terminy kontraktowe.

Czas na Ukończenie: 31 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

21.12.2017 r. Podpisanie Umowy (Data Rozpoczęcia wg Subklauzuli 8.1 Warunków Kontraktu).
27.02.2020 r. Termin przekazania Placu Budowy.
19.06.2019 r. Termin   osiągnięcia Kamienia Milowego   nr 1 –   złożenie do właściwego   organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID/PnB, (termin uwzględnia Polecenie Zmiany PZ1A).
16.03.2021 r. Termin osiągnięcia Kamienia Milowego nr 2 – wykonanie w terminie 22 miesięcy od Daty   Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie   z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (termin uwzględnia wprowadzone Polecenie Zmiany PZ1A).
16.03.2022 r. Czas na Ukończenie.